עו"ד גנור איננו עוסק עוד בנושאי האתר, והוא מוגש לקוראים כמידע בלבד, שאיננו מעודכן.

רשלנות שיפוטית

רשלנות שופט | רשלנות עובד ציבור

עורך דין ונוטריון אורי גנור
אורי גנור עו"ד ונוטריון

שלח פנייתך >> חקיקה

להלן סעיפי החוק הרלבנטיים לנושא הרשלנות השיפוטית:

סעיף 35 לפקודת הנזיקין: ( רשלנות )

"עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח-יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות ; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה".

סעיף 8 לפקודת הנזיקין: (חסינות רשות שופטת )

"אדם שהוא גופו בית-משפט או בית-דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר – לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי."

סעיף 34כ לחוק העונשין: (חסינות שיפוטית מפני אחריות פלילית )

"נושא משרה שיפוטית לא ישא באחריות פלילית למעשה שעשה במילוי תפקידיו השיפוטיים, אף אם חרג בכך מתחום סמכותו".

סעיף 7א (א) לפקודת הנזיקין: ( חסינות עובד הציבור )

"לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור, המקים אחריות בנזיקין ; הוראה זו לא תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימת נזק כאמור".

סעיף 13 לפקודת הנזיקין ( חבות מעביד )

(א) לענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו –

  1. אם הרשה או אישרר את המעשה ;
  2. אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו ;

אולם –

(א) מעביד לא יהא חב על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיו, אלא אחד מעובדיו העביר לו תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של המעביד ;

(ב) מי שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו מסורה לו, לא יהיה חב על מעשה שעשה האדם תוך כדי עבודתו זו.

(ב) רואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובד, אם עשהו כעובד וכשהוא מבצע את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא נאות של מעשה שהרשה המעביד ; אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא לענין המעביד.

(ג) לענין סעיף זה, מעשה – לרבות מחדל".

סעיף 2 לפקודת הנזיקין, סעיף ההגדרות:

"נזק" – אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה" ;

"נזק ממון" – הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים ;

"נכס" -  מקרקעין או מיטלטלין ;

סעיף 3 לחוק הנזיקין האזרחיים ( אחריות המדינה ), התשי"ב- 1952

"אין המדינה אחראית בנזיקין על מעשה שנעשה בתחום הרשאה חוקית, מתוך אמונה סבירה ובתום לב בקיומה של הרשאה חוקית ; אולם אחראית היא על רשלנות שבמעשה"

חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו

סעיף 1א קובע את מטרת החוק: "להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". להלן רשימת הזכויות המוגנות בחוק הזה:

סעיף 2 כולל רשימת זכויות – "שמירה על החיים, הגוף והכבוד".

סעיף  3 : "שמירה על הקניין".

סעיף 4 : "הגנה על החיים, הגוף והכבוד.

סעיף 5 : "חירות אישית"

סעיף 6 : יציאה מישראל וכניסה אליה.

סעיף 7 : פרטיות וצנעת הפרט.


חוק לתיקון פקודת הנזיקין ( מס 10 )- מאמר מקיף בנושא: